SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER İNSAN ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU

İTÜ İnsan araştırmaları etik kurullları Sosyal ve Beşeri Bilimler İnsan Deneyleri (SB-INAREK) ve Sağlık ve Mühendislik Bilimleri İnsan deneyleri (SM-INAREK) olmak üzere iki ayrı kuruldan oluşmaktadır.  Bu web sayfasında SB-INAREK kurulu ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Diğer kurulun web sayfasına erişmek  için buraya tıklayınız

Genel Tanım

Etik kurulları insanlardan veri ve örnek toplamayı gerektiren, anket, inceleme, alan çalışması ve deney içeren araştırmaların, kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, evrensel etik ilkelere ve yasalara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için görev yaparlar. Bu nedenle incelenecek araştırmaların, evrensel araştırma etiği çerçevesinde, katılımcıların fiziksel ve ruhsal sağlığını olumsuz etkilemeden gerçekleştirilmesini sağlamak hedef alınmıştır. 

Toplanma tarihleri

Etik Kurulumuz ayda bir kez olağan olarak toplanır fakat olağan toplantılarının dışında başvuru yoğunluğu ya da acil bir inceleme nedeniyle başkan tarafından olağanüstü toplantıya da çağırılabilir. 

Toplantı yeri

İTÜ Maçka  Kampüsü, İşletme Fakültesi, Dekanlık Binası

Başvuru

Araştırmacının araştırma konusuna göre başvuracağı kurulu (SB-INAREK veya SM-INAREK) belirledikten sonra, başvuruyu projenin başlangıç tarihinden en az iki hafta önce Etik Kurullara yapması gerekmektedir.
Başvuruda sorumlu araştırıcı tarafından aşağıda belirtilen belgeler sunulur;

 1. www.sbinarek.itu.edu.tr adresinden “Başvuru Formları” bölümündeki formlar,
 2. Anket, mülakat, çekim, odak grup çalışması ve benzeri uygulamalarda kullanılacak soru formları ve içerikler,
 3. Yapılacak her türlü anket, mülakat, çekim, odak grup çalışması ve benzeri uygulamalar için yasal izin belgeleri,
 4. Tüm araştırmacıların CV'si (YÖK formatında),
 5. Değerlendirme formu hariç bütün sayfaları imzalı kopyası.

Tüm başvuru belgelerinizi (başvuru formu, değerlendirme formu, bilgilendirilmiş onam formu, taahhütname, araştırmacıların CVleri, anket/mülakat form taslağı, vb) eksizsiz olarak sbinarek@itu.edu.tr email adresi üzerinden SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER İNSAN ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU'na iletebilirsiniz. Daha sonra araştırmacılardan birinin en yakın tarihli Etik Kurul toplantısına katılarak projeyi kısaca tanıtması ve Etik Kurul'u ilgilendiren kısımlarını (insanla ilgili) sunması gerekmektedir. 

Etik Kurullarının dikkate alacağı ihlal halleri

 • Katılımın gönüllülük esasına dayanmaması
 • Reşit veya yetkin olmayan kişilerin, veli – vasi /ebeveyn onayı ve izini olmadan çalışmada yer alması
 • Reşit veya yetkin olmayan kişilerin katılımıyla düzenlenecek çalışmaların yönteminin (anket soruları, görüşme soruları dahil) "pediatri etiği uzmanı" onayının olmaması
 • Çalışmanın amacının saklanması ya da katılımcıların amaç konusunda eksik/yanlış bilgilendirilmesi
 • Katılımcıların fiziksel ve/veya ruhsal sağlıklarını tehdit edici durumlara maruz bırakılması
 • Katılımcının istediği zaman ayrılabileceği mesajının verilmemesi
 • Katılım sonunda çok kapsamlı bilgilendirmelerin yapılmaması ve benzeri haller
 • Araştırmada verilerin anonim olarak kullanılacağı ve proje dışında paylaşılmayacağına yönelik bir taahhütün bulunmaması