Başvuru Belgeleri

Araştırmacının araştırma konusuna göre başvuracağı kurulu (SB-INAREK veya SM-INAREK) belirledikten sonra, başvuruyu projenin başlangıç tarihinden en az iki hafta önce Etik Kurullara yapması gerekmektedir.

Başvuruda sorumlu araştırıcı tarafından aşağıda belirtilen belgeler sunulur;

  1. Bu bölümünde aşağıda verilen formlar (Başvuru formu, Taahhütname, Değerlendirme formu, Bilgilendirilmiş onam formu, Veli Onay formu),
  2. Anket, mülakat, çekim, odak grup çalışması ve benzeri uygulamalarda kullanılacak soru formları ve içerikler (çevrimiçi veri toplanacaksa soru formlarının başına çalışmanın konusu, bireysel katılım onayı, muhtemel katılım süresi, kişisel/kurumsal verilerin korunması ve anonim olarak kullanımı vb. genel açıklamalar eklenmesi)
  3. Yapılacak her türlü anket, mülakat, çekim, odak grup çalışması ve benzeri uygulamalar için (varsa veri toplanacak kurumlardan) yasal izin belgeleri,
  4. Tüm araştırmacıların CV'si (YÖK formatında),
  5. Değerlendirme formu hariç bütün sayfaların imzalı kopyası (toplantıya getirilecek).

Başvuru için bu belgeler SB-INAREK kurul üyelerine ulaştırılmak üzere sbinarek@itu.edu.tr adresine email ekinde gönderilmelidir.

Sorumlu araştırmacının daha sonra etik kurul toplantısına katılarak  projeyi tanıtıcı bir konuşma yapması ve değerlendirme formu hariç bütün sayfaların imzalı çıktılarını toplantıya getirmesi gerekmektedir.


Tüm başvuru belgelerinizi (başvuru formu, değerlendirme formu, bilgilendirilmiş onam formu, taahhütname, araştırmacıların CVleri, anket/mülakat form taslağı, vb) eksizsiz olarak sbinarek@itu.edu.tr email adresi üzerinden SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER İNSAN ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU'na iletebilirsiniz.